Wednesday, September 06, 2006

ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ މައްސަލަ

ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެން އެ މަޖިލީހުގެ 31 މެންބަރުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް މިމަހު 4 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

މި ހަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ މިނިވަން ނޫހުންނެވެ.

http://www.minivandaily.com/component/option,com_magazine/func,show_article/id,1650/

"ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، "މިހާރަކަށް އައިސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ކަންކަން ހިނގަމުން ދާގޮތާމެދު ... ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ،" ކަމަށެވެ. އަދި، "މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ފަރުވާ ކުޑަކުރައްވާ މެންބަރުންތަކެއް ތިއްބެވިކަން މިފާހަގަ ކުރަނީ ހިތާމައާއި އެކުގައި،" ކަމަށެވެ.
"ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނު ކުރައްވާފައި ތިއްބަވާ ބައެއް މެންބަރުން މިކަމުގައި އިހުމާލުވެވަޑައިގަންނަވާކަން،" މިސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ."

މި ހަބަރު މިނިވަން ނިއުސް ވެބްސައިޓުގައި ވެސް ޝާއިއު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

http://www.minivannews.com/news/news.php?id=2404

މިހެން ވާން މިޖެހެނީ ހާއްސަ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ އިންތިހާބެއް ނެތި އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބޭ މެންބަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ގިނަ ކަމުންނެވެ. ވީމާ މިނިސްޓަރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އަދި ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލާ މަޖިލީހުގައި ތިބުމަކީ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް އުފެދޭ ކަމެއް ކަން ޔަގީންވީއެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި މިނިސްޓަރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ތިބޭނެއެވެ. އަދި އެމީހުން ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރެއްގެ ފައިދާއަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެއެވެ.

ވީމާ 29 މެންބަރުން އުނިކުރުމުގެ އިތުރަށް ދެން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ މިނިސްޓަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނުތިބޭ ނިޒާމަކަށް ހެދޭތޯ ބަލަމާ ހިގާށެވެ. Read more