Wednesday, June 27, 2007

Freedom will come to all schools

There was a protest by outgoing Grade 12 students from Centre for Higher Secondary Education (CHSE) after they finished A Level exams this June. The students wanted drastic changes to be implemented in the high school and demanded the resignation of key administrators. Ajay Makan of Minivan News has done an excellent reporting of the protest.

CHSE has been the centre of attention for some months because of gross mismanagement by the current administration. A student has been suspended since February 19 for allegedly writing an article about a teacher for E-Sandhaanu magazine. Even though this allegation has not been proved, the student still remains under suspension and he was not even able to sit in the first year’s final semester exams.

A female student has accused a mathematics teacher of sexual harassment while she attended a tuition session. A case has been filed at Criminal Court by the student’s family. However, CHSE’s Principal allowed the teacher to sneak away to his home country before the matter was investigated.

The protest shows that CHSE students will no longer tolerate the abuses going on. It shows that students of Maldives will rise up against injustices. The young generation of Maldives is currently more aware of their rights than their predecessors. The young people who will finish studies from schools now will make better choices socially, politically and in other aspects. It is not because the schools provide them with quality education but because they try to fill the void through Internet, books and other sources.

This generation will not be guinea pigs of MDP (the ultra right, conservative, self-proclaimed saviours without any concrete policies but hollow promises) and they will neither become stooges of DRP (the ultra right, conservative, corrupt, brutal barbarians who has destroyed the hopes of so many people during the past three decades). Politicians beware!

Read more

Tuesday, June 26, 2007

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަސް ރަގަޅެ. ރިޔާސީ ނިޒާމް އަދި މާރަގަޅެ.


ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަސް ރަގަޅެ. އެކަމަކު ވެރިކަމުގެ ތިންބާރެ ވެއްނު ވަކިނުވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ވެރިކަމުގެ ތިންބާރެ ވެއްނު ވަކިވެފައި. އެހެންވީމައި ރިޔާސީ ނިޒާމް އަދި މާރަގަޅެ.

Read more

Sunday, June 24, 2007

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ވެސް ރަގަޅެވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމު އަދި މާރަގަޅެވެ.


ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ވެސް ރަގަޅެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ ތިންބާރު މުޅިން ވަކިވެފައި ނެތެވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ވެރިކަމުގެ ތިންބާރު ވަނީ ފުރިހަމައަށް ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ ރިޔާސީ ނިޒާމު އަދި މާރަގަޅެވެ.

Read more

Wednesday, June 20, 2007

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަކަށް ރިޔާސީ ނިޒާމެއް އަދި ނާދޭ

ދިވެހި އޮބްޒާވަރ ވެބް ސައިޓުގައި 20 ޖޫން 2007 ވަނަ ދުވަހު "ކުނބުރުދޫ ހަސަނު" ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުން ރިޔާސީ ނިޒާމު ނައްތާލުމަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް އަދި ރިޔާސީ ނިޒާމު ތައާރަފު ވެފައެއް ނެތެވެ.

"ދިވެހީންނޭވެ! ހޭ އަރައި ތިބޭށެވެ. މިއަނިޔާވެރި، އަދުލު އިންސާފުން އެއްކިބައިވެފައިވާ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ ގޮޅާބޯގެ ބާރުތައް މުގުރާލާ، ވެރިކަމުން އޭނާ ބޭރުކުރެވިގެންނެވެ. މިކަމަށް މިވަގުތު އަޅަން އޮތް އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ރާއްޖޭގެ މަސްރަހުން ނައްތާލުމެވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ތާއީދުކޮށް، ގޮޅާބޯގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފަތިފުށާމެދު ވިސްނާށެވެ. އެމީހުންނަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެގެންވާ ބޮޑެތި މުނާފިގުންނެވެ. މިކަން ދެނެތިބެ، މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ގައުމީ ވާޖިބެކެވެ." ކުނބުރުދޫ ހަސަނު އޭނާގެ ޕްރޮޕެގެންޑާއިން ފުރިފައިވާ ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މައުމޫނު ވެރިކަމަށް ގެންނަން އަބަދުވެސް ފުރަތަމަ ވޯޓުލަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިޔާ ހޮވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައެވެ. މިހާތަނަށް ރައީސަކު ހޮވުމަށް ދިވެހިން ވޯޓުލަމުން އައިސްފައިވަނީ ހަގީގީ އިންތިހާބުތަކެއްގައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ފެންނަ ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުލާ ރިފަރެންޑަމް ތަކެކެވެ. މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރާއިރު އޭނާގެ މިނިސްޓަރުން ގިނަ އަތޮޅުތަކަށް ކުރިމަތިލައެވެ. އަދި ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެމިނިސްޓަރުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ކެބިނެޓް މަސްހުނިވެފައި އޮންނަނީ ވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައެވެ. ވީމާ މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ސިފަތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ގިނައީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ސިފަތަކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުދު މުހުތާރު ވެރިކަން މިހާ ގިނަ ދުވަހު ދެމިއޮތުމުގެ އެއް ސިއްރަކީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރާ އިދާރާތައް ނުވަތަ ކޯޓުތައް ސީދާ ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތުމެވެ. މިހެން ވާން ޖެހެނީ ވެރިކަމުގެ ތިންބާރު މުޅިން ވަކިވެފައި ނެތީމައެވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ތިން ބާރު އޮންނާނީ ވަކިވެފައެވެ. ކޯޓުތައް މުޅިން މިނިވަންވާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ކެބިނެޓް ވެސް މުޅިން ވަކިވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުން އެއްބާރަކަށް އަނެއް ބާރެއްގެ ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ވަކިވެފައި ނެތް ނިޒާމަކަށް ރިޔާސީ ނިޒާމެކޭ ނުކިޔާނެއެވެ. ރައީސަކު ވެރިކަން ކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އޮންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ ކިތަންމެ ގައުމެއްގައި ރައީސުންގެ ގޮތުގައި ޑިކްޓޭޓަރުން ވެރިކަން ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެއީކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ ރާއްޖޭގައި އޮންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށް މީހުންނަށް ވިސްނާދޭން ނޫޅޭށެވެ.

ކުނބުރުދޫ ހަސަނު މަޒުމޫނު ލިޔެފައިވަނީ ކިޔާމީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭގޮތަށެވެ. ފަލަސްތީނުގައި ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސް ރައްޔިތުން ހޮވި ސަރުކާރެއް އުވާލި ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ފަލަސްތީނުގައި އޮންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމެއް ނުބުނެއެވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ސަރުކާރު އެކުލަވާލަނީ ރައްޔިތުން ހޮވާ ރައީސެކެވެ. ވީމާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސަރުކާރު އޭނާ އުވާލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. ރައްޔިތުން ހޮވާ ސަރުކާރު އުވާލައި އާބޮޑުވަޒީރެއް އައްޔަން ކުރުމުގެ ކަންތައް މިފެންނަނީ ވެސް ހަމަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުތަކުންނެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ތާރީހުން ވަރަށް ގިނައިން ފެންނާނެއެވެ. އޮޅުވާނުލާށެވެ. ބީބީސީގެ މިހަބަރުން މަހުމޫދު އައްބާސް އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު ލިބޭނެއެވެ. ފަލަސްތީނުގައި ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ފަތަހަގެ މަހުމޫދު އައްބާސް ރައީސްކަމުގައި ހަމާސްއަށް ޕާލަމެންޓްގެ އަގުލަބިއްޔަތު ލިބި، ހަމާސްގެ ބޮޑުވަޒީރަކު އައިސް ދެގްރޫޕުން ތަޅާފޮޅަން ފެށުމެވެ. ސިޔާސީ ތަޅާފޮޅުން ހަގީގީ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެ ގާޒާގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފަލަސްތީނުގައި އޮންނަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކާއި ރިޔާސީ ނިޒާމެއް މަސްހުނިކޮށްފައި ރައީސަށް ވެސް ބޮޑުވަޒީރަށް ވެސް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދީފައި އޮންނަ ނިޒާމެކެވެ.

ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރާ ކޮންމެ ބަޔަކީ ގޮޅާބޯގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިގެންވާ ބަޔަކަށް ހަދަން ނޫޅޭށެވެ. ދިވެހިން ޑިމޮކްރެސީއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާއިރު ގެންނަން ތިއުޅެނީ މެކާތީޒަމް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ތިއުޅެނީ އެޑޮލްފް ހިޓްލަރ ޔަހޫދީންނަކީ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން ކަމަށް ހަދާފައި އެމީހުން ދެކެ މީހުން ރުޅިއަރުވައި، އެކަން ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ހޯދި ފުރުސަތަކަށް ހެދި ގޮތަށް ހަދަން ހެއްޔެވެ؟

ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ވެސް ޑިމޮކްރެސީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނިޒާމެކެވެ. އެކަން ދިވެހިންނަށް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ނުކުރާށެވެ.

ދިވެހި އޮބްޒާވަރގައި ކުނބުރުދޫ ހަސަނުގެ މަޒުމޫނާއި އެކު މައުމޫނު ސިފަކޮށްދޭ ކާޓޫނެއް ވެސް ހުއްޓެވެ. މިކާޓޫނުގެ ތިރީގައި ގޮޅާސީ ނިޒާމު ލިޔެފައި އޮތެވެ. މައުމޫނުގެ ކާޓޫނުގެ ބޭނުމަކީ އަނެއްކާވެސް މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް މައުމޫނު މިހާރު ވެރިކަން ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުގައި ކަން ވިސްނާދިނުމެވެ. މައުމޫނަށް ކާޓޫނެއް ކުރަހާފައި ކޮންމެ ފަދަ އެއްޗެކޭ ބުންޏަސް ދިވެހިން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް ހީކުރެވެނީ ދޯއެވެ.

މައުމޫނު ވެރިކަމަށް އައިސްފައި ނާސިރަށް ކާޓޫނު ކުރަހަން މީހުން ނެރުނީ ނާސިރުގެ ބޮލުގައި ބޮޑެތި އިލްޒާމް އަޅުވައި ނާސިރުގެ މައްޗަށް މީހުން ރުޅިއަރުވާފައި މައުމޫނު ވެރިކަން ހިންގަން ބޭނުންވި ގޮތަށް މީހުން ރުއްސުމަށެވެ. ދިވެހި އޮބްޒާވަރގައި ރިޔާސީ ނިޒާމާއި ދެކޮޅަށް ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކާޓޫނަކީ ވެސް ހަމަ އެފަދަ މަގުސަދެއްގައި ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކާޓޫނެކެވެ. ބުނަން މިއުޅެނީ މައުމޫނަށް ކާޓޫނު ނުކުރަހާށެކޭ ނޫނެވެ. މައުމޫނު ދެކެ ރައްޔިތުން އަންނަ ރުޅީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި ކަލޭމެންގެ އަމިއްލަ ސިޔާސީ މަގުސަދުތައް ހާސިލްކުރަން ނޫޅޭށޭ އެވެ.

ދިވެހި އޮބްޒާވަރގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މަޒުމޫނު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ މައުތު ޕީސް މިނިވަން ނޫހުގައި ވެސް ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

Read more

Tuesday, June 19, 2007

މަޑުލު ވަހީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ މާނަ އޮޅޭ ގޮތަށް މިނިވަން ނޫހުގައި ލިޔެފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕެން ކިޔާ ޖަމާއަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިވިލް ސޮސައިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ވާކްޝޮޕެއް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ މަޑުލު ވަހީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މާނަ އޮޅޭ ގޮތަށް މިނިވަން ނޫހުގައި ލިޔެފިއެވެ.

ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ދައުވަތުދީގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޑުލު ވަހީދު ވިދާޅުވިކަމަށް މިނިވަން ނޫހުގެ 19 ޖޫން 2007 ވަނަ ދުވަހުގެ އަދަދުގައި ލިޔެފައި ވަނީ:

"ވަހީދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ނުކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި، މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަދަނީ މުޖްތަމައުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް ކުރުމުން ސަރުކާރަށްވެސް ފަސޭހަވާނެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޑިމޮކްރެސީ އޮވެއްޖެނަމަ މަދަނީ މުޖްތަމައުއަކީ ޕާލިމެންޓަރީ ނިޒާމެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ."


އެރަސްމިއްޔާތަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިޔަކު މިބްލޮގަށް ކިޔާދިން ގޮތުގައި މަޑުލު ވަހީދު ވިދާޅުވީ މަދަނީ މުޖުތަމައަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ވެސް، ޕާލަމެންޓަރީ ނިޒާމެއްގައި ވެސް އަދި އެހެން ނިޒާމެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. "އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ވަހީދު އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ރާއްޖެއަށް އަދި ޑިމޮކްރެސީ ނާދެޔޭ ކިޔާފައި މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލުމަށް ހެން. މިހާރު ވެސް އަދާ ކުރަންވީ ރޯލެއް އެބައޮތް ކަމަށް ހެން. މިގޮތުން މަދަނީ މުޖުތަމައަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޑިމޮކްރެސީއެއްގައި ކަމަށް ބުނެވޭ ބުނުން މުޅިން ރަގަޅު ނޫން ކަމަށް ވަހީދު އިޝާރާތް ކުރެއްވި. އަދި ޑިމޮކްރެސީގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ދެނިޒާމު ކަމަށްވާ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި ވެސް މަދަނީ މުޖުތަމައަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އިޝާރާތް ކުރެއްވި. މިނިވަން ނޫހުން އެއޮތީ ހަމައެކަނި ޕާލަމެންޓަރީ ނިޒާމަށް ވަހީދު ބުރަވާކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް މާނަ އޮޅުވާލާފައި." ނޫސްވެރިޔާ ކިޔާދިނެވެ.

މިނިވަން ނޫހަކީ އެމްޑީޕީގެ މައުތު ޕީސް އެކެވެ. އެމްޑީޕީއިން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ތާއީދުކުރަން ފެށި ހިސާބުން މިނިވަން ނޫހުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ހުންނަނީ މުޅިން ވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު މޮޅުކޮށްފައެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ ވެސް އަދި ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ވެސް ޑިމޮކްރެސީގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ދެނިޒާމު ކަމަށް ވިޔަސް މިނިވަން ނޫހުގެ ލިޔުންތަކުން ލިބޭ މެސެޖަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރަކަށް އައިސް ކިޔާ ގޮތުންނަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ގޮޅާ ނިޒާމު ކަމަށެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރިފަރެންޑަމްގައި ރަގަޅު ގޮތެއް ހިޔާރު ކުރުމަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ރިޔާސީ ނިޒާމު ރަގަޅަށް ކިޔާދީފައިވާ ލިޔުންތަކެއް ލިޔެފައި މިނިވަން ނޫހުގައި މިހާތަނަށް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ވެސް އެކަޑެމިކް ގޮތަކަށް ކިޔާދީފައެއް ނެތެވެ. ގިނައިން ހުންނަނީ ހަމަ މީހުންނަށް އޮޅުވާލާފައި ހުންނަ ޕްރޮޕެގެންޑާއެވެ.

މިނިވަން ނޫސް ނެރެނީ ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. މިކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޅ. އަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހިމެނެއެވެ. Read more

Saturday, June 16, 2007

އަތިރިމަތީގެ ހޮޅުއަށި: މިނިވަން ނޫހާއި ގޮޅާ ނިޒާމު

އަތިރިމަތިން ބުނެޔޭ މިހާރަކަށް އައިސް މިނިވަން ނޫހުގައި ޖަންގަލީގެ ހޮޅުއަށި ނަމުގައި ކޮލަމެއް ލިޔާ އީސަ މާވަރަކަށް މީހުންނަށް އޮޅުވާލައި ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ގޮޅާ ނިޒާމު ކަމުގައި ހަދަން ވެގެން މާވަރެއް ދައްކާފައި އެބައުޅެޔޭ. އަތިރިމަތިން ބުނެޔޭ އެހެން ނޫނަސް ތިކޮލަމަކީ އެންމެ މީހަކު ލިޔާ އެއްޗެއް ނޫނޭ. ކިތަންމެ މީހަކު ހަމަ އީސަ ކަމަށް ހެދިގެން ތިޔާ ކޮލަމެއް އެބަ ލިޔެތޭ. މިހާރަކަށް އައިސް މިކޮލަމަކާއި ހެދިގެން މިނިވަން ނޫހުން ވެސް ގޮޅާ ނިޒާމުގެ ސިފަތައް ފާޅުވާން ފަށައިފި ކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ލިބެޔޭ. އެހެން ނުވާނީ ވަކި ކިއެއްވެ ހެއްޔޭ. ނުވާ ކަންތައް އެއީ ވާކަންތައް ކަމުގައި ހެދުމާއި، ހަގީގަތް ފެންނަން އޮންނަ އިރު ވެސް އޮޅުވާލުމާއި، ދޮގަކީ ތެދުކަމަށް ބަޔާން ކުޅައުމާއި، ރޭގަނޑު ވެސް މިއީ ދުވާލުކަމަށް ބުނުމާއި، ދުވާލު އެއީ ރޭގަނޑަށް ހެދުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 28 އަހަރު ވަންދެން ހިންގަމުން އައިސްފައިވާ ގޮޅާ ނިޒާމުގެ ސިފަތައް ވިއްޔާއޭ. މިހާރަކަށް އައިސް މިނިވަން ނޫހުން މިސިފަތައް ވަކިން ބޮޑަށް ފާޅުވަނީ ފަހު ޒަމާނުގެ އަލާމާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެޔޭ. ބަޔަކު މީހުން އަދި ތަނެއްގައި ތިބެފައި ތިމަންމެން ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމޭ ބުންޏަކަސް އެމީހުން އެހެން ބުނަނީ ކޮންމެހެން ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ފުރިހަމަކަން ގެނައުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ވެދާނެހޭ. އެހެން ނޫނަސް އެމާތް މަނިކުފާނު ވެސް ވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން ބޭނުންފުޅުކަން ވިދާޅުވެފައި ނޫންހޭ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ދެނިޒާމު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ މިހާރު ހަމަ ރަގަޅަށް އޮޅިފައްޔޭ. މިނިވަން ނޫހެކޭ ހަމަރޯޅިއެކޭ ހަމަ ތަފާތެއް ނެތޭ. ދެނޫހުން ވެސް ފަތުރަނީ ހަމަ ޕްރޮޕެގެންޑާއޭ. ދެނޫހުން ވެސް ހީކުރަނީ ދިވެހިންނަކީ ހަމަ ގަމާރުންނޭ. ވީމާ ހަމަ ލިޔާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ގަބޫލުކުރާނެޔޭ. އެހެން ނޫނަސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދިމާކުރާ ޕާޓީއިން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނެސްގެން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔޭ. އެޕާޓީ ތަމްސީލުކުރަން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މެންބަރުން ތިއްބަވަނީ ދޮން ރިހަ ޕާޓީގެ މަހުޖަނަކަށް ވިކި ހުސްވެފަޔޭ. ވޯޓު ވެސް ދެއްވަނީ ބަޖެޓު ވެސް ފާސް ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށޭ. ނޮވެމްބަރ 10 ގައި ނިކުންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް ބަޔާން ވެސް ނެރުއްވަނިއްޔޭ. ދެން އަވަހަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަވަހަރޭ. Read more