Sunday, June 24, 2007

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ވެސް ރަގަޅެވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމު އަދި މާރަގަޅެވެ.


ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ވެސް ރަގަޅެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ ތިންބާރު މުޅިން ވަކިވެފައި ނެތެވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ވެރިކަމުގެ ތިންބާރު ވަނީ ފުރިހަމައަށް ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ ރިޔާސީ ނިޒާމު އަދި މާރަގަޅެވެ.

No comments: