Tuesday, June 26, 2007

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަސް ރަގަޅެ. ރިޔާސީ ނިޒާމް އަދި މާރަގަޅެ.


ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަސް ރަގަޅެ. އެކަމަކު ވެރިކަމުގެ ތިންބާރެ ވެއްނު ވަކިނުވެ. ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ވެރިކަމުގެ ތިންބާރެ ވެއްނު ވަކިވެފައި. އެހެންވީމައި ރިޔާސީ ނިޒާމް އަދި މާރަގަޅެ.

No comments: