Friday, October 06, 2006

Release of Anni

The release of Anni from house arrest is the most significant political event of recent months. The results are positive as can be seen from the steps MDP is taking forward. We do not mind talking with Gayoom as long as positive results come from such talks. However, lessons learned from past prove that Gayoom is not willing to negotiate unless he face immense pressure.

Read more

އަންނި ދޫކޮށްލީމާ

އަންނި ގޭބަންދުން ދޫކޮށްލުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިގި އެންމެ ރަގަޅު ކަމެވެ. އެކަމުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާތައް މިހާރު ވެސް ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވެސް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. މައުމޫނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވެސް ރަގަޅު ބަދަލެއް އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ވާހަކަ ދައްކަންވީއެވެ. ނަމަވެސް މާޒީގެ ތަޖުރިބާއިން އެގެނީ މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރތަކެއް ކުރިމަތިވީމާ ކަމެވެ.

Read more