Friday, October 06, 2006

އަންނި ދޫކޮށްލީމާ

އަންނި ގޭބަންދުން ދޫކޮށްލުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިގި އެންމެ ރަގަޅު ކަމެވެ. އެކަމުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާތައް މިހާރު ވެސް ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވެސް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. މައުމޫނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވެސް ރަގަޅު ބަދަލެއް އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ވާހަކަ ދައްކަންވީއެވެ. ނަމަވެސް މާޒީގެ ތަޖުރިބާއިން އެގެނީ މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރތަކެއް ކުރިމަތިވީމާ ކަމެވެ.

2 comments:

Dr Abdulla Niyaf said...

I hope I am not intruding; but can I ask a technical question from you?
How do you use the Thaana script on BLOGGER.

idhikeeli said...

It is simple. Just type Thaana in Word and paste in Blogger. If you want to have both English and Dhivehi text in the blog, you may need to modify the code of the template a bit.