Monday, July 25, 2011

ހަގީގީ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވޭތަ؟

"މިނިވަންކަމުގެ ނަމުން ލިބުނަސް ނަމެއް ސިޔާސަތުން،
މިނިވަންކަމުގެ ހަގީގަތީ ކެރިފޯރުމޭ ގޮވާނަމޭ"
- މުހައްމަދު އަމީން

ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށާއި ބޭންކުތަކަށް ދަރާފައިވާ މިންވަރާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް ކުޑަވެފައިވާ މިންވަރާއި، ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ދަށަށް ގޮސް، ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ދިވެހިން އުފުލަން ޖެހޭ ބުރައާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވާ މިންވަރާއި، ގެދޮރުގެ ދަތިކަމާއި، ގެދޮރު ކުއްޔަށް ލިބޭ އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި، އާދައިގެ ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދަން ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ޖެހިފައިވާ ދިއުމަށް ވިސްނާލުމަށްފަހުގައި މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމާ ހިގާށެވެ.

No comments: