Tuesday, February 26, 2013

އދ ގެ މަންދޫބާއި މާމިގިލީ މަންދޫބުގެ ބަހުގެ ހަނގުރާމަ

އދ ގެ ފަރާތުން ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޚާއްސަ މަންދޫބު ގަބްރިއެލާ ނައުލް ދާދި ފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހި ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގައި ގިނަގުނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މަންދޫބު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވަނީ ދިވެހި ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތްކަމަށެވެ. ގާސިމް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ގަބްރިއެލާއަށް ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ރައްޔިތުން ހަވީރު ނޫހުގައި ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.1 comment:

Send Flowers To Udaipur said...

Great Post. Really it will help lot of people. Thanks for the post.

Send Flowers To Udaipur