Sunday, November 12, 2006

މިނިވަން ނޫހުގެ އެތިކްސް ކޮބާ؟

މިނިވަން ނޫހުގެ 11 ނޮވެމްބަރ 2006 ވަނަ ދުވަހުގެ އަދަދުގެ 9 ވަނަ ސަފުހާގައި "ބަރުލަމާނީ ބޭފުޅުންގެ ފައިންޕުޅުތައް ފިނިވަނީ!" މި ސުރުހީގެ ދަށުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ބްލޮގްގައި އެންމެ ފަހުން ކުރި ޕޯސްޓާއި އޭގެ ކުރީގައި "މައުމޫނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟" މި ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެވެ. މި ދެ ޕޯސްޓް އެއްކޮށްފައި އަދި އަމިއްލަ ޕެރެގްރާފެއް އިތުރުކޮށްފައި ލިޔެފައިވާ މީހެއްގެ ނަން ކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ހިދިކީލި އެވެ. މި މަޒުމޫނުގައި އިދިކީލި ބްލޮގަށް އެއްވެސް ރިފަރެންސެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މައުމޫނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ މި ނަމުގައި އަހަރެމެން ޝާއިއުކުރި ޕޯސްޓަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. "ނޮވެމްބަރ 7 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ، މަގުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ހިމެނޭ މީހުން މަގުމަތީ ނެތްތަނެވެ." މިގޮތަށް މި ދުވަސްވަރާއި ގުޅުވާލާފައެވެ. އަހަރެމެން އެ ޕޯސްޓް ޝާއިއުކޮށްފައިވާނީ އޯގަސްޓް މަހުގައެވެ.

މިނިވަން ނޫހުގެ މި އަމަލު އަހަރެމެން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. މަޒުމޫނުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ވަރަށް ރަގަޅެވެ. އެކަންކަމާއި މެދު ދެކޮޅެއް ނަހަދަމެވެ. ނަމަވެސް ރަގަޅު ވާހަކައެއް ވެސް ނުބައި ގޮތަކަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުބައިވާ ގޮތަކީ

1. އިދިކީލި ބްލޮގަށް ރިފަރެންސް ނުދީ ބްލޮގްގައިވާ ލިޔުންތަކެއް ޝާއިއުކުރުން
2. ލިޔުނު ފަރާތުގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ހިދިކީލި ބޭނުންކުރުން،
3. ބްލޮގްގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ބައެއް ޖުމްލަ މިނިވަން ނޫސް ބޭނުންވާ ކޮންޓެކްސްޓަށް ބަދަލުކުރުން
4. ލިޔުމުގެ ފަހަތަށް ޕެރެގްރާފެއް އަމިއްލައަށް އިތުރުކުރުން


މިލިޔުން މިނިވަން ނޫހުގެ ސައިޓުގައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. http://www.minivandaily.com/component/option,com_magazine/func,show_article/id,2177/

މިކަމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ނޫހަކުން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްލޮގް ކޮމިއުނިޓީއަށް އަހަރެމެން އަންގަން ބޭނުންވަނީ މިނިވަން ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އެ ލިޔުމަކީ އިދިކީލި ބްލޮގް އެބިއުޒް ކުރުން ކަމެވެ. މީގެ ކުރީގައި ބޭނުންވި ކަންތައް ހާސިލުކުރުމަށް ތެދު ޑިސްޓޯޓް ކޮށްގެން ޝާއިއުކުރަމުން ގެންދިޔައިރު ޕާޓީގެ ތެރޭ ތިބި ދިއްގާ ފަނިތަކާއި ކަތުރުފަނިތަކެއް މިނިވަން ނޫހަކަށް ވެސް ނުފެނެއެވެ. މިހާރު ތެދު ހާމަކުރަން މަސައްކަތް ކުރާތީ ސާބަސް ދެމެވެ. ނަމަވެސް ރަގަޅު ރީތި އުސޫލުތަކުން އެކަން ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ.

"Comment is free but facts are sacred."

http://www.guardian.co.uk/newsroom/story/0,11718,850815,00.html

5 comments:

moyameehaa said...

!ބައްލަވާ އަޅުގަނޑުގެ ބްލޮގުންވެސް ދިމޯލްޑިވިއަން ވައްކަންކުރި..

Anonymous said...

i am so sorry about it
its not minivandailys fault, i was serching the net and found it and i did mail the article to them but they didnt put the full address of ur blog they just typed ur name only

i am sorry for doing that

idhikeeli said...

The anonymous comment here is very convenient. Could he/she explain the additional paragraph at the end of the article? If anonymous mailed the content of the posts in the blog to Minivan Daily, that still does not give an explanation for the extra paragraph, and the amendment of a sentence.

idhikeeli said...

The Maldivian is known to publish fake material with the intention of convincing the readers that those are authentic. They published fake versions of Sandhaanu and Fas Sangu. It is no surprise that they used material from moyameehaa blog to suit their needs. This shows they do not have enough credibility.

ayonimous said...

އެމީހުން އަބަދުވެސް އޮޅުވާލަނީ! އެހެންވެތާ، އަހަރެން އެމީހުން ރަގަޅުކުރާ ޕާޓީއަށް ސޮއިނުކޮށް މިހުންނަނީ އެކަމަކު ހަމަ އެމީހުންގެ ޕާޓީގައި ލިސްޓުކުރެވޮފައި އޮތީ.