Wednesday, July 25, 2007

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަސް ރަގަޅަ. ރިޔާސީ ނިޒާމް އަދި މާ ރަގަޅަ.


ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަސް ރަގަޅަ. އެކަމަކި ވެރިކަމުގެ ތިންބާރަ ވަކިނިވެއި. ރިޔާސީ ނިޒާމެ ވެރިކަމުގެ ތިންބާރަ ވެނީ ވަކި ވެފެއި. އެހެންމެއި ރިޔާސީ ނިޒާމް އަދި މާ ރަގަޅަ.

No comments: