Wednesday, July 04, 2007

ދިވެހިންނަށް މެދުވެރިވެފައިމިވާ ގިލަންވެރިކަމެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ!

"އޭނާ އަނެއްފަހަރު ކުރިމަތިލައިފިނަމަ އަހަރެމެން ފޭލްވީ. އޭނާއަށް ކުރިމަތި ލެވިގެން ނުވާނެ!"

"އޭނާ ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ގޮނޑިއަކަށް އަހަރެން ކުރިމަތިލާނަން!"

"އަހަރެން މިއަންނަ އަހަރު ވެސް ކުރިމަތިލާނަން! މިއީ ޝައްކެއް ވެސް އުފެދޭ ކަމެއް ނޫން. މިކަން އޮތީ ޕާޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި މާކުރިއްސުރެ ބަޔާންވެ ނިމިފައި"

"އޭނާ ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކުރީ ކޮންމެހެން ޖެއްސުމަކަށް ނޫން!"

No comments: