Wednesday, August 23, 2006

ފިކުރުން އެނެރެނު ހީލަތް

"ބުންބާ ފަށައިގަތީ
ހުންމުރިތި އައިބައަކުރީ
ރުންފިކު އެލަތް ނެރުނުހީ
ލުންއަތިބެ މައިނުގައިސީ
ކުންމިލަވަރަށް ބުނަމެމަށަކަ
ތުންނަށަ ފާޅު ކުރުމަށަކަ"

"ބާބުން ފަށައިގަތީ
މުރިހުން އައި ރީތި ބައަކު
ފިކުރުން އެނެރެނު ހީލަތް
އަލުން މައިސީ ނަގައި ތިބެ
މިލަކުން ކަމަށަ ވަރަށް ބުނަމެ
ކަތުންނަށަ ފާޅު ކުރުމަށަ"

ނައިބު ތުއްތު، ދަގަނޑު ދަހަނާ
ރައިވަރު އަދި މާނަ ނަގާފައިވަނީ ބޮޑު ފެންވަޅުގޭ ސީދީ ގެ ކަންޒުލްއަދަބު ފޮތުން

No comments: